Privacy- en cookieverklaring – Fysiotherapie Udenhout – Udenhout
Welkom bij Fysiotherapie Udenhout

Fysiotherapie Udenhout

Om u nog beter van dienst te zijn, zijn wij ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelmethoden, nieuws en nog veel meer.

Privacy- en cookieverklaring

Privacy verklaring
Fysiotherapie Udenhout
Fysiotherapie Udenhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Udenhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapie Udenhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten / patiënten
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden door Fysiotherapie Udenhout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden.
• Medische doeleinden, bv patiëntenregistratie.
• Verwerking door uw zorgverzekeraar.
• Het uitvoering geven aan een opdracht, bv uitvraag CQ (cliënt tevredenheidsonderzoek).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Udenhout de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam.
• Tussenvoegsel.
• Achternaam.
• (Mobiel-)telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Geslacht.
• Burger Service Nummer (BSN).
• Verzekeringsgegevens.
• Registratienummer identiteitsbewijs.
• Huisarts.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Udenhout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst waarbij een wettelijke bewaarplicht geldt voor paramedische dossiers van 15 jaar na beëindiging van de behandelovereenkomst. Voor wat betreft de financiële administratie geldt een bewaarplicht van maximaal 7 jaar (i.v.m. fiscale regelgeving).
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Softwarepakket IntraMed.online ,waarin patiëntendossiers worden bijgehouden.
• Het verzorgen van de (financiële) administratie waaronder het declareren bij uw zorgverzekeraar (via Vecozo)
• Het communiceren met andere zorgverleners, uw huisarts (Zorgmail, Siilo)
• Het verzorgen van uitvraag klanttevredenheid middels een enquête op verzoek van de zorgverzekeraar (Qualiview).
• Het verzorgen van uitvraag behandelgegevens op verzoek van Chronisch Zorgnet waar we bij aangesloten zijn. (hiervoor wordt extra goedkeuring van u gevraagd)
• Het verzorgen van uitvraag behandelgegevens op verzoek van FyNeOn waar we bij aangesloten zijn. (hiervoor wordt extra goedkeuring van u gevraagd)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens uitsluitend delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor persoonlijke of schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Fysiotherapie Udenhout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Fysiotherapie Udenhout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. (medewerkers, stagiaires)
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens (binnen een redelijke termijn) door ons te laten overdragen aan uzelf of - in opdracht van u - direct aan een andere partij. Wij vragen u om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Fysiotherapie Udenhout
Kreitenmolenstraat 26 F
5071 BE Udenhout
Tel. 013-5110097
info@fysiotherapieudenhout.nl